Regulamin

Sklep internetowy www.budujemyonline.pl obsługiwany jest przez

Przedsiębiorstwo Jaspis Izabella Jańczak-Czajka
Przedsiębiorstwo Jaspis Grębów 98
63-708 Rozdrażew
NIP 617 186 20 88
REGON 250928180 kontakt@budujemyonline.pl

Oferta produktowa i cenowa obowiązuje tylko w sklepie internetowym www.budujemyonline.pl.

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.budujemyonline.pl realizuje sprzedaż detaliczną i hurtową materiałów budowlanych (zwanych dalej towarem) za pośrednictwem sieci Internet na podstawie zamówień składanych w sklepie internetowym.

2. Definicje:

a)konsument - osoba fizyczna, która nabywa materiały budowlane w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

b)przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

3. Kontakt telefoniczny / faksowy możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę.

4. Ilekroć jest mowa o rachunku bankowym www.budujemyonline.pl rozumie się przez to rachunek bankowy 

Bank PKO BP:
48 1020 2267 0000 4102 0160 5914

Bank Spółdzielczy:
38 8427 0009 0112 9890 2000 0001

Oferta

1. Prezentowane materiały budowlane są fabrycznie nowe, posiadają wymagane prawem atesty, są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, są wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową konsumentowi przysługują roszczenia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

2. Wszystkie prezentowane ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT. Na zamawiany towar wystawiamy faktury VAT.

3. Ceną obowiązującą konsumenta jest cena wynikająca z potwierdzenia przyjęcia zamówienia, powiększona o koszty transportu. Koszty transportu pokrywa konsument.

4. W przypadku ewentualnej zmiany cen zamawianych towarów budujemyonline.pl niezwłocznie powiadomi o tym konsumenta przed realizacją zamówienia. W przypadku braku akceptacji nowej ceny na określony towar zamówienie nie będzie realizowane.

Zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, w dowolnym dniu roku, poprzez dokonanie zamówienia w sklepie. Każde zamówienie określa w szczególności asortyment, ilość, cenę, oczekiwany termin i miejsce dostawy, dane teleadresowe i formalne konsumenta.

2. W terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia może nastąpić jego weryfikacja dokonana przez Doradcę Klienta telefonicznie bądź przez odpowiedź zwrotną na e-mail, obejmująca ustalenie:

a)miejsca i terminu dostawy;

b)warunków i kosztów transportu;

c)formy i terminu płatności;

d)danych koniecznych do wystawienia niezbędnych dokumentów;

e)okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia;

f)danych kontaktowych.

Do okresu tego nie wlicza się sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Niemożność kontaktu z konsumentem anuluje zamówienie.

3.Zamówienie złożone przez konsumenta traktowane jest jako oferta zawarcia kupna-sprzedaży.

4.Po złożeniu zamówienia, www.budujemyonline.pl wysyła e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia.

5.Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia, po jego potwierdzeniu, jest dokonanie przez konsumenta przedpłaty za zamówiony towar, w wybrany sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy;

b) płatnością elektroniczną 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24

Szczegółowe informacje dotyczące płatności dostępne są na stronie: Formy płatności

6.Przedpłata obejmuje również koszty dostawy.

7. www.budujemyonline.pl dopuszcza również następujące formy płatności:

a) za pobraniem

b) przy osobistym odbiorze zamówienia

8. Czas realizacji zamówienia obejmuje okres pomiędzy dokonaniem przedpłaty przez konsumenta, a momentem wysłania przesyłki, przy czym uwzględnia się tylko dni robocze. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu. W razie braku danego produktu konsument zostanie bezzwłocznie uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia. W takiej sytuacji konsument podejmuje decyzję, co do dalszego toku postępowania.

Dostawy

1.Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju. Warunki dostawy określane są indywidualnie dla każdego zamówienia i potwierdzane są przez www.budujemyonline.pl.

2.Dostawy realizuje www.budujemyonline.pl za pomocą transportu własnego lub firmy kurierskiej na adres zamieszczony w formularzu zamówienia, uzgodnionym terminie.

3.Koszty dostawy pokrywa konsument, według cen określonych w cenniku transportu. Zmiana warunków dostawy, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, z którą wiążą się dodatkowe koszty, obciąża konsumenta. W przypadku towarów o niestandardowych wymiarach koszt transportu będzie ustalany indywidualnie.

4.Faktura VAT zostanie dostarczona wraz z dostawą lub wysłana zostanie do konsumenta w terminie do 7 dni od dnia realizacji dostawy.

5.Termin dostawy ustalany jest z konsumentem. Konsument zobowiązany jest do odbioru towaru w określonym miejscu i czasie. Odbiór będzie dokonywany osobiście bądź przez upoważnioną osobę.

6.Odbiór przesyłki konsument/osoba upoważniona potwierdza na dokumencie WZ. Z tą chwilą na konsumenta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. Odbierając towar konsument jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem konsument zobowiązany jest do spisania w obecności kierowcy/kuriera protokołu szkody. Sprawdzenie przesyłki jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń.

8.Budujemyonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmę kurierską z umowy przewozu.

9.Rozładunku towaru konsument dokonuje we własnym zakresie.

10.W razie nieobecności konsumenta/osoby upoważnionej pod wskazanym adresem kurier/kierowca pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki. Konsument obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z www.budujemyonline.pl bądź firmą kurierską. Koszty ponownej dostawy ponosi konsument.

Warunki gwarancji i zwrotów

1.Wszystkie towary znajdujące się w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

2.W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpić od umowy, za zwrotem towaru bez podania przyczyn odstąpienia. 
Nie dotyczy umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar prefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3.Zwracany towar zostanie przyjęty, o ile będzie odesłany w stanie niezmienionym. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

Pobierz FORMULARZ ZWROTU

4.W przypadku skorzystania z prawa zwrotu, towar należy odesłać, na własny koszt, na adres wskazany przez www.budujemyonline.pl. W celu uzyskania adresu zwrotu prosimy o kontakt e-mailowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, kserokopię faktury VAT oraz numer konta, na jaki należy zwrócić zapłatę. www.budujemyonline.pl w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do konsumenta listem poleconym. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni kalendarzowych, www.budujemyonline.pl dokonuje zwrotu pieniędzy na konto konsumenta. Zwrot nie obejmuje kosztów transportu. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.Odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego towaru do www.budujemyonline.pl w stanie nienaruszonym ponosi konsument. www.budujemyonline.pl może odmówić przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o wartość uszkodzeń.

Warunki reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności www.budujemyonline.pl względem konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności www.budujemyonline.pl wobec konsumenta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć konsumentowi produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez konsumenta:
3.1. pisemnie na adres:
Przedsiębiorstwo Jaspis Izabella Jańczak-Czajka
Przedsiębiorstwo Jaspis Grębów 98
63-708 Rozdrażew
NIP 617 186 20 88
REGON 250928180 kontakt@budujemyonline.pl

3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@budujemyonline.pl

4. Zaleca się podanie przez konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. www.budujemyonline.pl ustosunkuje się do reklamacji konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a www.budujemyonline.pl nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:

Przedsiębiorstwo Jaspis Izabella Jańczak-Czajka
Przedsiębiorstwo Jaspis Grębów 98
63-708 Rozdrażew
NIP 617 186 20 88
REGON 250928180 kontakt@budujemyonline.pl

Koszt dostarczenia wadliwego Produktu ponosi www.budujemyonline.pl. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt www.budujemyonline.pl w miejscu, w którym produkt się znajduje.

Strona używa plików cookie. Szczegóły w polityce prywatności